ഫാക്ടറി ടൂർ

factory tour1
factory tour2
factory tour3
factory tour4
factory tour5
factory tour6
factory tour7
factory tour8
factory tour9
factory tour10
factory tour11
factory tour12
factory tour13
factory tour14
factory tour15
factory tour16
factory tour17
factory tour18
factory tour19
factory tour20
factory-tour21

ഇൻജിയന്റ് ഫാക്ടറി രംഗം

Ingiant factory scene 1
Ingiant factory scene

ഇൻജിയന്റ് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ക്യുസി പ്രോസസ്

Ingiant slip ring QC process (1)
Ingiant slip ring QC process (2)
Ingiant slip ring QC process (3)
Ingiant slip ring QC process (4)